Sử dụng Hàm trong ECMAScript

27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 584 xem

HÀM (function) là một khối mã xây dựng có thể đọc, duy trì và tái sử dụng

Định nghĩa và thực thi hàm

Tham số của hàm

Hàm tự thực thi

Thực thi hàm không đồng bộ

Lưu tất cả các nội dung trên vào tập tin function.js. Sau đó tạo tập tin index.html có nội dung như sau:

Lưu tất cả các nội dung trên vào tập tin function.js. Sau đó tạo tập tin index.html có nội dung như sau:
Thực thi tập tin function.js