Ngôn ngữ CSS

  • ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN TRONG CSS line-height: chiều cao của dòng văn bản letter-spacing:khoảng cách các ký tự trong từ word-spacing:khoảng cách các từ trong văn bản text-indent:khoảng cách dòng đầu tiên của khối văn bản với lề trái font-size: chiều cao của ký tự trong văn bản text-align: left;canh lề trái text-align: center;canh lề […]

    26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 161 xem
  • Khu vựcviết nội dung margin: khoảng cách từ viền phần tử này đến các phần tử bên cạnh outline: đường bao quanh phía ngoài đường viền. Như vậy đường outline ở vị trí chồng lấn lên vùng margin. Đường outline sẽ hiển thị đè lên phía trên các phần tử khác nếu chúng chồng lấn […]

    26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 122 xem
  • GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CSS CSS (Cascading Style Sheets): là ngôn ngữ định kiểu xếp tầng, qui định qui tắc định dạng, hiển thị nội dung của các phần tử trong tài liệu HTML. div { color: red; border: 1px solid #ccc; } Bộ chọn: tên phần tử áp dụng bộ định kiểu, […]

    26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 171 xem