Việt Nam thời Bắc thuộc

14/09/2020 | Mai Đức Thạch | 1639 xem

Việt Nam thời thuộc Triệu - Hán

 

Việt Nam thời thuộc Ngô - Tấn

 

Khởi nghĩa Bà Trưng - Bà Triệu

 

Triều vương Lâm Ấp thứ I

 

Việt Nam thời thuộc Tống - Tề - Lương

 

Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

 

Triều vương Lâm Ấp thứ II

 

Việt Nam thời thuộc Tùy

 

Việt Nam thời thuộc Đường

Các cuộc đấu tranh chống đô hộ nhà Đường

 

 

Chiến tranh Đường - Nam Chiếu ở An Nam

 

Bước đầu khôi phục nền tự chủ. Họ Khúc - Dương - Ngô

 

Triều vương Lâm Apps thứ III-IV- Hoàn Vương