Việt Nam thời Bắc thuộc

14/09/2020 | Mai Đức Thạch | 2270 xem

Việt Nam thời thuộc Triệu - Hán

 

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 và cuộc kháng chiến chống nhà Hán xâm lược

 

Việt Nam thời thuộc Ngô - Tấn

 

Việt Nam thời thuộc Tống - Tề - Lương

 

Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

 

Việt Nam thời thuộc Tùy

 

Việt Nam thời thuộc Đường

Các cuộc đấu tranh chống đô hộ nhà Đường

 

 

Chiến tranh Đường - Nam Chiếu ở An Nam

 

Bước đầu khôi phục nền tự chủ. Họ Khúc - Dương - Ngô

 

Triều vương Lâm Apps thứ III-IV- Hoàn Vương