Đối tượng Object trong ECMAScript

27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 575 xem

Một Object là một tập hợp cặp khóa (key)giá trị (value). Không giống như các kiểu dữ liệu nguyên thủy, các object có thể biểu thị nhiều giá trị hoặc phức hợp của giá trị nhiều kiểu khác nhau.

1. Tạo một đối tượng tổng quát

2. Tạo đối tượng thông qua từng thuộc tính

3. Tạo đối tượng thông qua một hàm

4. Tạo đối tượng thông qua một biến

5. Tạo đối tượng từ các đối tượng đã tồn tại

6. Thao tác với đối tượng

Lưu tất cả các nội dung trên vào tập tin object.js. Sau đó tạo tập tin index.html có nội dung như sau:

Kết quả xuất ra khi chạy tập tin index.html trên trình duyệt Chrome có kết quả như sau:
Kết quả thực thi tập tin object.js