Việt Nam thống nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1975 tới nay

14/10/2020 | Mai Đức Thạch | 1266 xem

Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước 1975-1976

 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 1976-1980

 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 1981-1985

 

Chiến tranh biên giới Tây Nam 1978-1989

 

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979

 

Quá trình đổi mới từng phần 1966-1986

 

Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam

 

Lãnh thổ Việt Nam hiện nay