Việt Nam thống nhất xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1975 tới nay

14/10/2020 | Mai Đức Thạch | 61 xem

Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước 1975-1976

 

Phát triển kinh tế xã hội 1975-1986

 

Phát triển công nghiệp 1975-1986

 

Phát triển văn hóa xã hội 1975-1986

 

Chiến tranh biên giới Tây Nam 1978-1989

 

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979

 

Quá trình đổi mới từng phần 1966-1986