Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh Giải phóng Miền Nam 1954-1975

02/11/2020 | Mai Đức Thạch | 3238 xem

Chiến tranh một phía 1954-1960

 

Miền Bắc khôi phục kinh tế 1954-1957 và cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc 1958-1960

 

Miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965 và chống chiến tranh đặc biệt ở miền Nam 1960-1964

 

Chiến sự năm 1962-1965

 

Miền Bắc chuyển hướng phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện chiến tranh và chống Chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam 1965-1968

 

Chiến sự mùa khô I 1965-1966 và hè thu 1966

 

Chiến sự mùa khô II 1966-1967 và hè thu 1967

 

Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968

 

Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế và chống chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ở miền Nam 1969-1972

 

Chiến sự năm 1969-1972

 

Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của Đế quốc Mỹ và Cuộc tiến công chiến lược năm 1972

 

Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế 1973-1975 và Quá trình lấn chiếm lãnh thổ của Việt Nam Cộng hòa 1973

 

Giải phóng miền Nam 1975

 

Các chiến lược quân sự của Đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam 1954-1975