Nhà Ngô – Đinh – Tiền Lê – Lý

14/09/2020 | Mai Đức Thạch | 2263 xem

Nhà Ngô - Nhà Đinh

 

Nhà Tiền Lê 980-1009

 

Nhà Lý ổn định quốc gia

 

Cuộc nổi dậy của người Nùng ở thời Lý

 

Cuộc chiến tranh chống Tống thời Lý

 

Chiến tranh với Chiêm Thành và Chân Lạp thời Lý

 

Kinh tế thời Lý

 

Nhà Lý suy vong