Ngôn ngữ Javascript

  • HÀM (function) là một khối mã xây dựng có thể đọc, duy trì và tái sử dụng Định nghĩa và thực thi hàm Tham số của hàm Hàm tự thực thi Thực thi hàm không đồng bộ Lưu tất cả các nội dung trên vào tập tin function.js. Sau đó tạo tập tin index.html có […]

    27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 149 xem
  • Một Object là một tập hợp cặp khóa (key) và giá trị (value). Không giống như các kiểu dữ liệu nguyên thủy, các object có thể biểu thị nhiều giá trị hoặc phức hợp của giá trị nhiều kiểu khác nhau. 1. Tạo một đối tượng tổng quát 2. Tạo đối tượng thông qua từng […]

    27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 141 xem
  • Hướng đối tượng là một mô hình phát triển phần mềm theo mô hình thế giới thực. Trong hướng đối tượng, bao gồm một chương trình như một tập hợp các đối tượng mà tiếp cận đến chúng thông qua các phương thức. ECMAScript cũng hỗ trợ mô hình này. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LỚP […]

    27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 164 xem