Ngôn ngữ Javascript

  • HÀM (function) là một khối mã xây dựng có thể đọc, duy trì và tái sử dụng

    27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 583 xem
  • Một Object là một tập hợp cặp khóa (key) và giá trị (value). Không giống như các kiểu dữ liệu nguyên thủy, các object có thể biểu thị nhiều giá trị hoặc phức hợp của giá trị nhiều kiểu khác nhau.

    27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 574 xem
  • Hướng đối tượng là một mô hình phát triển phần mềm theo mô hình thế giới thực. Trong hướng đối tượng, bao gồm một chương trình như một tập hợp các đối tượng mà tiếp cận đến chúng thông qua các phương thức. ECMAScript cũng hỗ trợ mô hình này.

    27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 651 xem