Quản lý cài đặt website

26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 411 xem

Truy cập trình đơn quản trị website Giao diện -> Cài đặt website để thiết lập các cài đặt thông số cơ bản của website.

Trường cài đặt Nội dung cài đặt

CÀI ĐẶT THÔNG SỐ CHUNG

Áp dụng phiên bản Mobile

Cho phép phát triển phiên bản di động và phiên bản desktop riêng hay không?. Giá trị là:

0 : áp dụng phiên bản di động và phiên bản desktop chung. Hầu hết các website hiện nay xây dựng website responsive, tự động tương thích khi co giãn màn hình.

1 : yêu cầu xây dựng riêng biệt phiên bản di động và phiên bản desktop. Khi đó cần phải xây dựng đồng thời template giao diện cả trên phiên bản di động và phiên bản desktop độc lập.

Favicon Website

Đường dẫn tương đối của hình ảnh (kích thước tối ưu 16x16px) được hiển thị ở đầu thanh tiêu đề ở hầu hết các trình duyệt hiện nay.

CÀI ĐẶT GỬI PHẢN HỒI

Tìm hiểu thêm về Quản lý giao diện Email nhận phản hồi.

Tiêu đề web

Đặt tên của website. Được sử dụng trong các email phàn hồi và đơn hàng… (Tùy chọn).

Email

Đặt địa chỉ email nhận phản hồi mỗi khi người dùng tương tác trên các biểu mẫu của Tiện ích Form Liên hệ, Đơn đặt hàng mới…

Kích hoạt eSMS

Có cho phép kết nối với dịch vụ eSMS để nhận thông tin phản hồi hoặc đơn hàng của người dùng qua tin nhắn điện thoại hay không?. Giá trị là:

0 : không cho phép.
1 : cho phép. Khi đó, quản trị viên cần đăng ký tài khoản https://esms.vn/ để lấy các trường thông tin khác được cung cấp bởi eSMS điền vào các trường sau:

+ eSMS APIKey
+ eSMS SecretKey
+ eSMS Điện thoại nhận
+ eSMS Type

CÀI ĐẶT BÌNH LUẬN MẠNG XÃ HỘI

Được sử dụng trong các trường dữ liệu đại diện: {Nội dung Bình luận} nhúng bình luận mạng xã hội vào trong website. (khác với trường {Nội dung Đánh giá} là một tính năng của hệ thống website mà nội dung của nó được quản lý trong trình đơn Khách hàng). Cả 2 trường này đều nằm trong Modul Hệ thống BODY của template kiểu Danh sách Tin tức hoặc Danh sách Sản phẩm.

Chọn kiểu Comment

Chọn mạng xã hội tích hợp bình luận. Giá trị là:

0 : bình luận Facebook. Trong trường hợp này nên điền thêm trường thông tin App Id Facebook là mã khi tạo Ứng dụng Facebook để kiểm soát danh sách bình luận.

1 : bình luận Google Plus.

CÀI ĐẶT HIỂN THỊ SẢN PHẨM

Chiều rộng ảnh Thumb Sản phẩm

Cài đặt kích thước chiều rộng và chiều cao của mục sản phẩm. Xem thêm quản lý giao diện mục sản phẩm. Đặt giá trị là 0 khi muốn theo kích thước ảnh gốc.

Chiều cao ảnh Thumb Sản phẩm

Chiều rộng ảnh Chi tiết Sản phẩm

Cài đặt kích thước chiều rộng và chiều cao của danh sách hình ảnh trong trang chi tiết sản phẩm. Đây là những hình ảnh trong trường đại diện {Danh sách Hình ảnh} của Modul hệ thống BODY trong template kiểu Danh sách Sản phẩm. Đặt giá trị là 0 khi muốn theo kích thước ảnh gốc.

Chiều cao ảnh Chi tiết Sản phẩm

Số lượng Sản phẩm danh mục

Cài đặt số lượng sản phẩm hiển thị trong trường đại diện {Danh sách Sản phẩm} của Modul hệ thống BODY trong template kiểu Danh mục Sản phẩm.

Số lượng Sản phẩm cùng danh mục

Cài đặt số lượng sản phẩm hiển thị trong trường đại diện {Cùng danh mục} của Modul hệ thống BODY trong template kiểu Danh sách Sản phẩm.

Số lượng Sản phẩm liên quan

Cài đặt số lượng sản phẩm hiển thị trong trường đại diện {Sản phẩm liên quan} của Modul hệ thống BODY trong các trang template.

Giảm giá % – Tiền

Cài đặt kiểu hiển thị giảm giá trong trường đại diện {Tỷ lệ Giảm giá} trong quản lý giao diện Item hoặc trong Modul hệ thống BODY của template kiểu Danh sách Sản phẩm. Giá trị là:

0 : Phần trăm giảm giá.

1 : Lượng tiền được giảm.

Ký tự đầu đơn hàng

Được sử dụng để đặt thêm thông tin vào mã đơn hàng cùng với ID đơn hàng.

Ký tự cuối đơn hàng

CÀI ĐẶT HIỂN THỊ TIN TỨC

Chiều rộng ảnh Thumb Tin tức

Cài đặt kích thước chiều rộng và chiều cao của mục tin tức. Xem thêm quản lý giao diện mục tin tức. Đặt giá trị là 0 khi muốn theo kích thước ảnh gốc.

Chiều cao ảnh Thumb Tin tức

Số lượng Tin tức danh mục

Cài đặt số lượng tin tức hiển thị trong trường đại diện {Danh sách} của Modul hệ thống BODY trong template kiểu Danh mục Tin tức.

Số lượng Tin tức cùng danh mục

Cài đặt số lượng tin tức hiển thị trong trường đại diện {Cùng danh mục} của Modul hệ thống BODY trong template kiểu Danh sách Tin tức.

Số lượng Tin tức liên quan

Cài đặt số lượng tin tức hiển thị trong trường đại diện {Tin tức liên quan} của Modul hệ thống BODY trong các trang template.