Quản lý nội dung CSS và Javascript trên website

26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 501 xem

Bộ định kiểu xếp tầng (CSS) quy định cách thức hiển thị các phần tử HTML trên giao diện đồ họa người dùng.

Ngôn ngữ kịch bản phía máy khách Javascript là những đoạn mã Js được sử dụng chủ yếu để tạo hiệu ứng, chức năng ajax giữa máy khách và máy chủ.

Trong hệ quản trị website Topwebviet, truy cập trình đơn quản trị Giao diện -> Thiết lập chung là nơi để viết mã CSS và Javascript cho trang. (Tương ứng 2 tab CSS và Javascript trên góc điều hướng quản trị website).

Chỉnh sửa CSS và Javascript

Trong phần quản lý giao diện Template của website:

– Modul hệ thống {HEADER} thường được đặt ở đầu phần tử head trong mã HTML của template chứa phần tử link liên kết đến tập tin style.css bao gồm toàn bộ nội dung CSS trong phần quản trị Thiết lập chung CSS của website.

Nơi lưu giữ CSS hệ thống

Phần đầu của Modul hệ thống HEADER nơi bao gồm tập tin style.css (nền xanh ở trên) – gồm tất cả nội dung CSS trong phần quản trị Thiết lập chung CSS.

– Modul hệ thống {FOOTER} thường được đặt ở cuối phần tử body trong mã HTML của template chứa phần tử script liên kết đến tập tin script.js bao gồm toàn bộ nội dung Javascript trong phần quản trị Thiết lập chung Javascript của website.

Nơi lưu giữ Js trên hệ thống

Toàn bộ mã HTML Modul hệ thống FOOTER nơi bao gồm tập tin script.js – gồm tất cả nội dung Javascript trong phần quản trị Thiết lập chung Javascript.