Hướng đối tượng trong ECMAScript

27/05/2019 | Mai Đức Thạch | 499 xem

Hướng đối tượng là một mô hình phát triển phần mềm theo mô hình thế giới thực. Trong hướng đối tượng, bao gồm một chương trình như một tập hợp các đối tượng mà tiếp cận đến chúng thông qua các phương thức. ECMAScript cũng hỗ trợ mô hình này.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. LỚP (class) là một phác thảo chi tiết để tạo ra các đối tượng. Nó đóng gói dữ liệu cho đối tượng.

Ví dụ sau đây khởi tạo một lớp Tugiac trong ECMAScript:

2. ĐỐI TƯỢNG (object) là một biểu diễn thực của một thực thể nào đó.

Ví dụ sau đây khởi tạo một đối tượng hinh1 từ lớp đã khai báo ở trên:

KẾ THỪA LỚP (EXTENDS) TRONG ECMASCRIPT

Kế thừa (extends) là khả năng một lớp được tạo ra từ một lớp đã tồn tại.
– Lớp được mở rộng để tạo ra các lớp mới gọi là Lớp cha hay siêu lớp.
– Lớp mới được tạo ra được gọi là lớp con. Lớp con này kế thừa tất cả các thuộc tính và phương thức của lớp cha, ngoại trừ hàm khởi tạo.

1. Một lớp chỉ có thể kế thừa một lớp

Ví dụ sau đây tạo một Lớp Hinhchunhat kế thừa từ lớp Tugiac

Bây giờ sẽ tạo một đối tượng hcn1 và gọi đến các thuộc tính, phương thức của lớp Hinhchunhat và Tugiac

2. Một lớp có thể kế thừa theo kiểu đa cấp

Ví dụ sau đây tiếp tục khai báo một lớp Hinhvuong kế thừa lớp Hinhchunhat đã khai báo ở trên

Bây giờ sẽ tạo một đối tượng vuong1 và gọi đến các thuộc tính, phương thức của lớp Hinhvuong, Hinhchunhat và Tugiac

Lưu tất cả các nội dung trên vào tập tin class.js. Sau đó tạo tập tin index.html có nội dung như sau:

Kết quả xuất ra khi chạy tập tin index.html trên trình duyệt Chrome có kết quả như sau:
Kết quả thực thi tập tin class.js