Địa danh Giao Thủy qua các thời kỳ lịch sử

08/07/2021 | Mai Đức Thạch | 213 xem

Hành chính huyện Giao Thủy từ khi mở đất đến cách mạng tháng 8 năm 1945

 

Hành chính huyện Giao Thủy từ năm 1946 đến năm 1956

 

Hành chính huyện Giao Thủy từ sau cải cách ruộng đất đến năm 1975

 

Hành chính huyện Giao Thủy từ năm 1975 đến nay