Địa danh Ý Yên qua các thời kỳ lịch sử

10/07/2021 | Mai Đức Thạch | 229 xem

Huyên Ý Yên từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1946

Huyện Ý Yên từ năm 1946 đến năm 1953

Huyện Ý Yên từ năm 1953 đến nay