Danh sách Đoàn Chủ tịch tại Đại hội XIII của Đảng

30/01/2021 | Mai Đức Thạch | 313 xem

Đoàn chủ tịch Đại hội XIII

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

4. Đồng chí Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

5. Đồng chí Tòng Thị Phóng – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

6. Đồng chí Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

7. Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức TW.

8. Đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW.

9. Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW.  

10. Đồng chí Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Kinh tế TW.

11. Đồng chí Phạm Bình Minh –  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

12. Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

13. Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

14. Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu
Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội.

15. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV TP. Hồ Chí Minh.

16. Đồng chí Hoàng Trung Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

17. Đồng chí  Trần Thanh Mẫn – Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.