Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

29/01/2021 | Mai Đức Thạch | 399 xem

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trình bày

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trình bày

Kính thưa đoàn chủ tịch,

Kính thưa đại hội,

Kính thưa các vị khách quý,

Theo sự phân công của đoàn chủ tịch tôi xin phép được trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa đại hội,

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường. Kinh thế thế giới phục hồi chậm, đặc biệt là năm 2020 do tác động của đại dịch COVID 19, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng của suy thoái nghiêm trọng. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, cạnh tranh gay gắt và tăng cường bảo hộ thương mại. Châu Á Thái Bình Dương là khu vực phát triển năng động nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố mất ổn định, nhất là vấn đề biển Đông. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các vấn đề về an ninh phi truyền thống đã tác động nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của đất nước ta.

Ở trong nước, sự nghiệp đổi mới được đẩy mạnh kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; xây dựng chỉnh đốn Đảng được chú trọng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn trong những năm đầu và cuối của nhiệm kỳ. Kinh tế gặp rất nhiều khó khăn: biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề, dịch bệnh COVID 19 diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh có Ban Chấp hành Trung ương đã tập trung lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội XII đã đề ra và đạt được những thành tựu rất quan trọng, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Ban Chấp hành Trung ương xin kiểm điểm trước Đại hội về sự lãnh đạo,  chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XII như sau:

A. KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

I. Về Ban Chấp hành Trung ương

1. Đối với tập thể Ban Chấp hành Trung ương

Về cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

Ngay sau Đại hội XII,  Ban Chấp hành Trung ương đã lãnh đạo việc nghiên cứu quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân với cách làm mới, toàn diện, hiệu quả hơn. Sớm chỉ đạo xây dựng ban hành chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm các vấn đề cơ bản, theo chốt để triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội đề ra. Đã ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Trung ương khóa XII với nhiều điểm mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời, hiệu quả của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương các lựa chọn 10 nội dung lớn, toàn diện về kinh tế – xã hội đưa vào chương trình làm việc toàn khóa. Trên cơ sở đó, Trung ương đã chỉ đạo xây dựng đề án thảo luận và ban hành nhiều nghị quyết quan trọng mang tầm chiến lược về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hàng năm, đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước. Chủ động xác định, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn trước mắt; từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, duy trì đà phục hồi của nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Về lãnh đạo công tác quốc phòng an ninh, đối ngoại

Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt quan tâm, cho ý kiến đối một số vấn đề chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh, đối ngoại; nhất là về những vấn đề liên quan tới Biển Đông, chủ quyền biển đảo, lãnh thổ, an ninh quốc gia.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Ban Chấp hành Trung ương đã kịp thời ban hành nghị quyết xác định rõ chủ trương, giải pháp để thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng đối với tiến trình hội nhập quốc tế.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Trung ương đã nghiên cứu ban hành nhiều Nghị quyết, Quy định, Quy chế, Kết luận để tăng cường công tác xây dựng Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đề ra mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, xác định rõ biểu hiện sự suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đã ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhất là phương pháp đánh giá cán bộ. Kiểm soát được chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân cục bộ.

Có cơ chế tạo động lực, đổi mới sáng tạo, rèn luyện. Qua thực tiễn quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

Ngay sau Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao việc phân công Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kiện toàn các chức danh lãnh đạo và các cơ quan Đảng,  Nhà nước, được Quốc hội đồng thuận thống nhất cao. Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026.

Về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng

Đã lãnh đạo thường xuyên, có nhiều đổi mới, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kịp thời ban hành quy định về thi hành điều lệ  Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Trung ương và xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh cán bộ lãnh đạo cấp cao vi phạm.

Về lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp luật, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cải cách tư pháp

Trung ương đã ban hành các Nghị quyết về tiếp tục lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về tổ chức bộ máy, về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và các tổ chức của đơn vị sự nghiệp công, về cải cách chính sách tiền lương, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Công tác cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện tốt cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng

Được quan tâm, lãnh đạo, triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản; được sự ủng hộ của nhân dân và có bước tiến nhanh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Tình trạng tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng giảm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ Đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ.

Về lãnh đạo chuẩn bị Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp

Trung ương, đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Cho ý kiến để Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, với nhiều nội dung mới, cụ thể. Bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, bám sát thực tiễn, khắc phục một số hạn chế của các Đại hội trước, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao, nhất là lãnh đạo công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự. Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chỉ đạo chuẩn bị công phu, bài bản, phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương XIII được đặc biệt quan tâm với yêu cầu cao, triển khai thực hiện đúng nguyên tắc quy trình dân chủ chặt chẽ, đề cao trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, từng Ủy viên Trung ương và các Cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng.

2. Đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương cả chính thức và dự khuyết

Ưu điểm

Các đồng chí Ủy viên Trung ương có lập trường tư tưởng vững vàng, có quyết tâm chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và đường lối quan điểm tư tưởng của Đảng. Giữ vững nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, có tinh thần phê bình và tự phê bình, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù định.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương đã nêu gương về đạo đức, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm, dám chịu trách nhiệm. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ Đảng viên, của nhân dân. Quan tâm tới công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách.

Các đồng chí Trung ương đã phát huy trách nhiệm, trí tuệ; tham gia tích cực các tiểu ban, ban chỉ đạo, tổ biên tập, các đề án khi được phân công, hoặc tham gia đóng góp ý kiến vào các đề án trình Trung ương, trình Đại hội XIII của Đảng. Tích cực tham gia chuẩn bị thảo luận, quyết định những vấn đề lớn quan trọng liên quan tới quốc phòng an ninh, đối ngoại quốc tế dân sinh, những nội dung cần xem xét xử lý liên quan đến lĩnh vực địa bàn được phân công phụ trách. Đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư những nội dung cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Khuyết điểm

Một số ít đồng chí Trung ương còn thiếu chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn. Có đồng chí Trung ương còn thiếu gương mẫu, vi phạm các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước ,bị xử lý kỷ luật về Đảng và xử lý về hình sự.

 II. Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ưu điểm

Trên cơ sở Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, bám sát diễn biến tình hình trong nước, quốc tế. Bộ chính trị, Ban Bí thư đã lựa chọn kỹ những nội dung để xây dựng chương trình làm việc hàng năm. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp phát sinh; nhất là quốc phòng an ninh, đối ngoại và kinh tế. Chỉ đạo chuẩn bị tốt, chu đáo các đề án Báo cáo trình Trung ương.

Về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội

Đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, mang tầm chiến lược về kinh tế – xã hội như cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, phát triển công nghiệp, phát triển du lịch, phát triển năng lượng, tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; về hợp tác đầu tư nước ngoài.

Chuẩn bị hoàn thiện các đề án trình Trung ương cho ý kiến về định hướng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Đánh giá giữa nhiệm kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Đề ra những chủ trương, giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo chuyển biến thực sự. thực chất hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng. năng suất. hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trước diễn biến phức tạp bất thường của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là lại dịch bệnh COVIV 19, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời có chủ trương, giải pháp xử lý cụ thể, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của toàn dân và toàn quân trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; vừa duy trì tăng trưởng kinh tế và phòng chống bệnh dịch hiệu quả và kết quả đạt được đã góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về lãnh đạo chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Đã tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, đã hoàn thiện tư duy lãnh đạo, chỉ đạo; bảo đảm sâu sát, kịp thời và có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Chú trọng bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó ưu tiên đầu tư một số quân chủng, binh chủng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Kiện toàn bộ máy, tổ chức bộ máy lực lượng vũ trang tinh gọn, mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Ưu tiên và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh kết hợp với công nghiệp dân sinh theo hướng tự chủ, hiện đại và ứng dụng nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh của khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đối ngoại trên tất cả các kênh: đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân có bước chuyển biến tích cực. Về kết hợp giữa Quốc phòng an ninh đối ngoại đối với phát triển kinh tế – xã hội. Quan hệ đối ngoại của hợp tác với các đối tác lớn, đối tác quan trọng; nhất là với các nước láng giềng tiếp tục được duy trì ổn định, không ngừng được củng cố, tăng cường mở rộng. Phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, hoàn tất ký kết và phê chuẩn các hiệp định thương mại quan trọng, tổ chức thành công, có hiệu quả các sự kiện đối ngoại đa phương mang tầm cỡ quốc tế và đã hoàn thành xuất sắc trọng trách chủ tịch Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN, chủ tịch ASEAN 2020 và năm đầu đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp củng cố, xây dựng đường biên giới đất liền hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển với các nước láng giềng. Ký kết và phê chuẩn hai văn kiện pháp lý công nhận thành quả phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam –Campuchia.

Trước những diễn viên ngày càng phức tạp ở Biển Đông, đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhạy bén, đúng đắn bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam an toàn. Các hoạt động kinh tế dầu khí, các đảo đá, nhà giàn, điểm đóng quân của ta trên biển Đông và vùng biển Tây Nam của tổ quốc. Khẳng định chủ quyền và lập trường nhất quán giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và kịp thời cập nhật, phê chuẩn Đề án tổng thể về chủ trương giải pháp để chủ động xử lý các tình huống xảy ra trên Biển Đông.

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân

Đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể nhân dân kiện toàn về tổ chức, cán bộ, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với nhiều đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua có sự chuyển biến lớn về sự cụ thể hoá sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác dân vận, mặt trận và đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở. Ban hành Quy định về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trong giám sát việc thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và của cán bộ, đảng viên.

Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và cho ý kiến về Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành nghị quyết về vấn đề này để triển khai, thực hiện. Đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Đề án chính sách tổng thể về tín ngưỡng, tôn giáo và Đề án về tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo ở nước ta. Kịp thời định hướng để các cấp, các ngành chủ động nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết xử lý những vấn đề tôn giáo phát sinh ngay từ cơ sở, đạt được kết quả tích cực, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Đã lãnh đạo, chỉ đạo: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổng kết công tác nhiệm kỳ khoá XIII và định hướng kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động nhiệm kỳ khoá XIV của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tư pháp. Chuẩn bị nhân sự cấp cao của cơ quan nhà nước, nhân sự chủ chốt Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, nhất là đổi mới quy trình xây dựng pháp luật và định hướng Chương trình xây dựng pháp luật và những nội dung quan trọng của các dự án luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Tập trung chỉ đạo hoạt động của các cơ quan tư pháp và tổng kết Chiến lược xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp.

Đã chỉ đạo sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị về cải cách tư pháp, xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật làm cơ sở đề ra phương hướng, giải pháp trong thời gian tới. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện thí điểm một số mô hình đổi mới về tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với tinh giản biên chế và kỷ luật, kỷ cương hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng

Đã thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đã sớm sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Đã ban hành Nghị quyết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, toàn diện, đồng bộ; ban hành các chỉ thị về tiếp tục đổi mới, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đổi mới và nâng cao chất lượng, học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành Quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm; thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ gắn với chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đã ban hành nhiều quy định, kết luận về công tác cán bộ; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra, tự rà soát, chấn chỉnh công tác cán bộ, xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Đổi mới thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về công tác cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược gắn với chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định về giới thiệu quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoá XIII và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ các cấp gắn với tiêu chuẩn chức danh và quy hoạch cán bộ.

Về lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật trong Đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đã tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều văn bản trong lĩnh vực này để làm cơ sở cho đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng; lãnh đạo xây dựng, ban hành một số luật có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên sai phạm.

Đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đã tạo sự chuyển biến rõ rệt. Nhiệm kỳ vừa qua đã lập 36 đoàn kiểm tra do các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra đối với 110 lượt tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Xem xét, thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 52 cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, một số trường hợp phải xử lý về hình sự, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, công minh, chính xác, công khai, kịp thời, nhân văn, thấu tình đạt lý. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm và đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh, dứt điểm.

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; từng bước hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tập trung lãnh đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, thực hiện đồng bộ giữa xử lý kỷ luật, xử lý hành chính với xử lý hình sự. Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; tạo ra sức mạnh đồng bộ nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nhiều vụ việc, vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến một số cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý được phát hiện, xử lý nghiêm minh. Tạo dấu ấn quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương cơ sở; ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục dần tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và công tác cán bộ. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, từng bước mở rộng, tăng cường phòng, chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, công khai kết quả xử lý tham nhũng, tăng cường định hướng dư luận và phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân và báo chí trong phòng chống tham nhũng.

Khuyết điểm

Lãnh đạo triển khai một số dự án trọng điểm quốc gia chưa đạt yêu cầu đề ra. Lãnh đạo thực hiện chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường ở nhiều nơi còn bất cập. 

Lãnh đạo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, khắc phục những tồn đọng kéo dài nhiều năm còn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp lý, cơ chế, chính sách; chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án lớn quốc gia, đổi mới, cổ phần hoá, sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước còn chậm, chưa đạt hiệu quả cao. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế để khắc phục, tháo gỡ những chồng chéo, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, quốc phòng trong một số việc còn chưa sâu sát, toàn diện; cơ chế phân cấp trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng chức năng khi xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn lúng túng, bị động. Chưa tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc, dứt điểm.

 Ban Chấp hành Trung ương hoạt động theo đúng qui chế và chương trình làm việc toàn khóa, đồng thời có những điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước theo đúng trách nhiệm, quyền hạn. Thực hiện đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng, các nguyên tắc cơ bản tổ chức sinh hoạt đảng, đã phát huy trí tuệ của các đồng chí Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo lão thành, các nhà quản lý, trí thức, khoa học, chức sắc tôn giáo, văn nghệ sĩ, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia chuẩn bị, thảo luận các đề án trình Trung ương và các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Khuyết điểm

Một số đồng chí Trung ương chưa tích cực tham gia ý kiến vào các đề án, báo cáo trình Trung ương; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng hiệu quả còn chưa cao.

III. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ưu điểm

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh vững vàng, kiên định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tận tụy, bình tĩnh, cẩn trọng trong công việc, thể hiện chính kiến rõ ràng, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, làm việc có hiệu quả. Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất kiên định về chính trị, tư tưởng, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc cơ bản của điều lệ Đảng; nhất là nguyên tắc về đoàn kết thống nhất trong Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể đồng thời phát huy được vai trò trách nhiệm của cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. Sinh hoạt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dân chủ, giữ vững nguyên tắc làm việc và cầu thị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạt động theo đúng chương trình, đồng thời xử lý kịp thời khi có vấn đề phát sinh, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm của Đảng đối với các lĩnh vực; báo cáo đầy đủ, kịp thời với Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những vấn đề quan trọng trước khi quyết định và những công việc của Bộ Chính trị giải quyết giữa hai kỳ họp Trung ương.

Duy trì thường xuyên nề nếp chế độ làm việc tập thể của lãnh đạo chủ chốt các cấp phù hợp làm việc định kỳ hàng tháng lãnh đạo, chủ chốt đã nắm bắt được tình hình toàn diện, cụ thể sâu sát, nhất là những vấn đề hệ trọng, cấp bách của quốc gia; cùng trao đổi và thống nhất quan điểm, chủ trương, biện pháp, động viên, khích lệ, phát huy những việc làm tốt, uốn nắn, khắc phục, hạn chế khuyết điểm, kết luận, chỉ đạo, nhắc nhở, đôn đốc, xử lý đối với từng vấn đề. Việc thực hiện tốt cơ chế làm việc này đã vào phần quan trọng để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhất quán, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ của thông suốt, thúc đẩy công tác nhanh hơn, công việc nhanh hơn, chất lượng và hiệu quả hơn; khắc phục những vướng mắc ở trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cơ quan lãnh đạo Đảng, lãnh đạo cả nước và tăng cường sự phối hợp trách nhiệm giữa các đồng chí lãnh vào các cơ quan tổ chức của Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân và lực lượng vũ trang.

Việc phân công, phân cấp trong việc giải quyết công việc giữa Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giữa tập thể các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên  Ban Bí thư  phụ trách từng lĩnh vực và quan hệ trách nhiệm lớp Bộ Chính trị , Ban Bí thư với đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, với các ban cán sự Đảng các bộ ngành, đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội rõ ràng, cụ thể hơn.

Bô Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đã chủ động, tích cực chỉ đạo chuẩn bị đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị thì được phân công và chỉ đạo việc tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đảng Qua cải tiến đổi mới và hiệu quả thiết thực hơn. Phong cách và lề lối làm việc tiếp tục có đổi mới, mỗi phiên họp giải quyết được nhiều công việc. Bô Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa đường lối nghị quyết của Đảng.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đã dành nhiều thời gian làm việc với các Ban cán sự ban Đảng, Đảng đoàn, các cấp ủy đảng trực thuộc, dành thời gian đi cơ sở kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và nắm tình hình, giúp địa phương cơ quan, đơn vị xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc chỉ đạo sơ kết tổng kết theo từng lĩnh vực được phân công. Công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp  ủy các cấp đã kịp thời, toàn diện hơn. Đổi mới thủ tục lễ tân khi các đồng chí lãnh đạo đi thăm, làm việc tại địa phương, đơn vị cơ sở theo hướng tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Khuyết điểm

Việc chỉ đạo chuẩn bị một số đề án trình Bộ chính trị, Ban Bí thư còn chậm do chậm nghiên cứu chuyên đề của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư còn ít, chưa phát huy tốt vai trò tham mưu của các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc nắm tình hình đề xuất nội dung, một số cuộc làm việc tại địa phương liên kết quả còn hạn chế.

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM

III. Đánh giá chung và một số kinh nghiệm

1. Đánh giá chung

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề thuận lợi cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện đường lối, thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xử lý và giải quyết có hiệu quả một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước của nền kinh tế. Kinh tế chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao; quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên; lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, xã hội, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển. Đời sống của nhân dân được cải thiện. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực. Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh có kết quả tích cực, nhất là đại dịch Covid-19…

Trước những diễn biến mới, phức tạp về tình hình quốc tế, khu vực và Biển Đông, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có những chủ trương, quyết sách lớn thể hiện sự phát triển mới ngày càng toàn diện tư duy lý luận của Đảng trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới phù hợp với diễn biến tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho đất nước. Thế và lực của đất nước được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới và khu vực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Kết họp chặt chẽ, hài hoà, hiệu quả giữa xây dựng Đảng với chỉnh đốn Đảng, trong đó xây dựng Đảng được tập trung đẩy mạnh, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường; đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu các cấp; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; huy động sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn lớn, là điểm tựa cho những năm tiếp theo, mà còn tạo ra niềm tin, khí thế để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới. 

Đạt được những kết quả nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng bao trùm là sự quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn kiên định, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là đối với những lĩnh vực quan trọng, then chốt; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự đổi mới nội dung và hoạt động của Quốc hội; sự vào cuộc quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp. Kết quả đó thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các lực lượng vũ trang; sự lao động sáng tạo, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân ta; sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè, cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XII còn có một số hạn chế: Việc thể chế hoá, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện vẫn còn là khâu yếu. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Có lúc, có nơi việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ vẫn còn là khâu yếu; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm.

Những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực, địa phương chưa rõ…

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước Đại hội và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên. 

2. Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm sau:

1. Trong lãnh đạo luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Điều lệ và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng. Bám sát Nghị quyết Đại hội, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII và các quy định của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Lãnh đạo phải toàn diện, nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm. Trong chỉ đạo phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, nhạy bén, tích cực, luôn theo dõi, bám sát diễn biến tình hình của đất nước và thế giới. Kịp thời tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận vững vàng, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chống bảo thủ, trì trệ; nâng cao khả năng dự báo, phát hiện những diễn biến mới, những vấn đề lớn, quan trọng phát sinh để kịp thời đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, bước đi và cách làm phù hợp.

2. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cần kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài, nhiệm vụ cơ bản; chú trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế. Khai thác, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước. Đồng thời, phải tập trung khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm những yếu kém, ách tắc, tạo đột phá để giữ vững và đẩy nhanh tốc độ phát triển đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Chủ động, sáng tạo trong điều hành, tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong xử lý các vấn đề quan trọng, các tình huống phức tạp liên quan đến chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Mở rộng hợp tác và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, nhất là với các đối tác chủ chốt, quan trọng, tạo sự ủng hộ quốc tế và môi trường thuận lợi cho phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

4. Phát huy dân chủ, thường xuyên nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng; đề cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của người đứng đầu. Thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết, kiên trì chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, phòng ngừa, ngăn chặn triệt để, chống chạy chức, chạy quyền.

5. Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và các đoàn thể nhân dân. Phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết, sức mạnh toàn dân tộc.

Kính thưa Đại hội,

Trên đây là nội dung kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xin báo cáo và kính trình Đại hội xem xét, cho ý kiến.

Xin cảm ơn Đại hội.