Quản lý Thông số tùy chỉnh website

26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 566 xem

CHỨC NĂNG CỦA THÔNG SỐ TÙY CHỈNH

Trang Quản lý Thông số Tùy chỉnh: là nơi quản lý danh sách các trường được thêm mới vào trong trang quản trị. Quản trị website Topwebviet cho phép bạn thêm trường mới vào trong trang Quản lý Nội dung thêm mới hoặc chỉnh sửa danh mục sản phẩm, danh sách sản phẩm, danh mục tin tức, danh sách tin tức.

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ

Hướng dẫn thêm trường mới vào trong các trang quản trị:

– Tại trình đơn Giao diện -> Thông số Tùy chỉnh cho phép quản lý danh sách các trường được thêm vào các trang Quản lý Nội dung:

+ Thêm mới hoặc chỉnh sửa Danh mục Sản phẩm.

+ Thêm mới hoặc chỉnh sửa Danh sách Sản phẩm.

+ Thêm mới hoặc chỉnh sửa Danh mục Tin tức.

+ Thêm mới hoặc chỉnh sửa Danh sách Tin tức.

– Tại mỗi phần quản lý, mỗi trường được thêm được quy định bởi nhóm 3 trường:

+ Trường Tên trường: quy định tiêu đề trường định danh duy nhất được thêm vào trong trang các quản trị. Cú pháp {Tùy chọn * Tên_trường} được đưa vào trường Nội dung hiển thị thuộc phần THIẾT LẬP HIỂN THỊ TRANG của Quản lý Giao diện Template.

+ Trường Kiểu giá trị: quy định kiểu dữ liệu có thể nhận của trường dữ liệu được thêm vào các trang quản trị. Danh sách các trường này có thể nhận giá trị: Văn bản, Đoạn văn, Lựa chọn, Số nguyên, Thư Điện tử, Điện thoại, Ngày tháng.

+ Trường Giá trị mặc định: quy định giá trị mặc định của trường. Trong trường hợp trường Kiểu giá trịLựa chọn, trường Giá trị mặc định là danh sách các tùy chọn mà nó có thể được chọn, các tùy chọn này được phân cách nhau bởi dấu phẩy (,).

Ví dụ Minh họa thêm và sử dụng các trường Quản lý Nội dung Tùy chỉnh vào trang quản lý danh sách tin tức:

1. Truy cập trình đơn Giao diện -> Thông số tùy chỉnh. Thêm trường Bản quyền bài viết vào trong phần Danh sách tin tức.

Cấu hình trường tùy biển website

2. Truy cập trình đơn Tin tức -> Danh sách tin tức. Chọn chỉnh sửa một tin tức và chỉnh sửa giá trị trường Bản quyền bài viết trong phần Dữ liệu tùy chỉnh

Chỉnh sửa tin tức tùy biến

3. Truy cập trình đơn quản trị Giao diện -> Giao diện Template, chọn trang Template Danh sách tin tức hiển thị tin tức đó, thêm Trường Đại diện Tùy chỉnh {Tùy chọn * Bản quyền bài viết} vào trường Nội dung Hiển thị trong phần THIẾT LẬP HIỂN THỊ TRANG.

Chỉnh sửa Template tùy biến

4. Hiển thị kết quả ngoài giao diện trang chi tiết bài viết vừa sửa:

Chi tiết tin tức