Địa danh Hải Hậu qua các thời kỳ lịch sử

02/07/2021 | Mai Đức Thạch | 795 xem

Quá trình hình thành huyện Hải Hậu từ khi mở đất đến khi thành lập huyện

 

Huyện Hải Hậu từ khi thành lập đến cách mạng tháng tám năm 1945

 

Huyện Hải Hậu từ cách mạng tháng tám đến năm 1952

 

Huyện Hải Hậu từ năm 1952-1971

 

Huyện Hải Hậu từ năm 1971-2023

 

Huyện Hải Hậu dự kiến từ năm 2023-2030