Địa danh Hải Hậu qua các thời kỳ lịch sử

02/07/2021 | Mai Đức Thạch | 521 xem

Quá trình hình thành huyện Hải Hậu từ khi mở đất đến khi thành lập huyện

 

Huyện Hải Hậu từ khi thành lập đến cách mạng tháng tám năm 1945

 

Huyện Hải Hậu từ cách mạng tháng tám đến năm 1952

 

Huyện Hải Hậu từ năm 1952-1971

 

Huyện Hải Hậu từ năm 1971 đến nay