Quản lý giao diện Mục sản phẩm – tin tức trong Topwebviet

26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 983 xem

CHỨC NĂNG CỦA MỤC

Trang Quản lý Giao diện mục Sản phẩm – Tin tức: là nơi trình bày các mẫu trình bày nội dung HTML của một sản phẩm hoặc tin tức, để sau này áp dụng để hiển thị các phần của trang:

1. Một danh sách sản phẩm (hoặc tin tức) ở trang chủ.

2. Danh sách các sản phẩm (hoặc tin tức) ở các trang danh mục sản phẩm (tin tức), trang tìm kiếm, trang sản phẩm yêu thích, trang sản phẩm quan tâm.

3. Danh sách sản phẩm (tin tức) trong phần Sản phẩm (tin tức) liên quan.

4. Danh sách sản phẩm (tin tức) trong phần Sản phẩm (tin tức) cùng danh mục ở các trang chi tiết sản phẩm (tin tức).

Giao diện mẫu mục sản phẩm

Ví dụ minh họa một Mục sản phẩm trong Modul Sản phẩm gạo của website thuonghieugao.com

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ

Trước khi tìm hiểu việc xây dựng các Item cho website, bạn nên tìm hiểu về quản lý Nội dung Danh sách sản phẩmDanh sách tin tức.

Hướng dẫn quản trị mục Sản phẩm

Ví dụ minh họa việc trình bày Mục Sản phẩm, cụ thể hóa một Mục sản phẩm đã được đưa ra trong ví dụ bên trên.

Khi truy cập vào Trình đơn quản trị website: Giao diện -> Item Sản phẩm – Tin tức. Trong vùng liệt kê các Mục sản phẩm, Mục Tin tức có 2 Tab:

– Tab Sản phẩm để quản lý các mục Sản phẩm.

– Tab Tin tức để quản lý các mục Tin tức.

Trong trường Danh sách lựa chọnChi tiết, sử dụng các Trường Đại diện Tùy chỉnh là các trường chứa thông tin Sản phẩm (đối với mục Sản phẩm), Tin tức (đối với mục Tin tức).

– Đối với Mục Sản phẩm, thông tin các trường này được lấy dữ liệu từ trang Quản lý Nội dung Sản phẩm như sau:

Danh sách Trường Đại diện Tùy chỉnh trong Quản lý Giao diện Item Sản phẩm - Tin tức

– Đối với Mục Sản phẩm, thông tin các trường này được lấy dữ liệu từ trang Quản lý Nội dung Tin tức như sau:

Danh sách Trường Đại diện Tùy chỉnh trong Quản lý Giao diện Mục Tin tức

 Sau khi xây dựng xong danh sách các Item, bước tiếp theo là đưa các Item này vào các phần List Danh sách của Modul Sản phẩm và Modul Tin tức trong trang Quản lý Giao diện Modul; hoặc lựa chọn Item sử dụng để trình bày: danh sách sản phẩm (tin tức) ở các trang danh mục; sản phẩm (tin tức) cùng danh mục ở các trang chi tiết (còn gọi là các trang danh sách); sản phẩm (tin tức) liên quan trong trang Quản lý Giao diện Template.