Những ngôn ngữ lập trình giao diện website

26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 787 xem
Giới thiệu chung về các ngôn ngữ lập trình phía máy khách

GIỚI THIỆU CHUNG
VỀ NHỮNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
GIAO DIỆN WEBSITE

Máy chủ
(Server)

Nhận yêu cầu
từ máy khách.
Xử lý kịch bản
phía máy chủ;
xuất tài liệu HTML, CSS, JS… trả về phía máy khách.

Máy khách
(Client)

Màn hình
(Desktop)

Hiển thị
giao diện
tương tác
người dùng

Trình duyệt
(Browser)

Gửi yêu cầu
và nhận phản hồi.
Biên dịch và thực thi
các tài liệu HTML,
CSS, JS để tạo
giao diện tương tác
người dùng

Người xem
(Person)

Yêu cầu
(Request)

Phản hồi
(Response)

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH GIAO DIỆN WEBSITE

Giữa năm 1993,
Tim Berners-Lee
– ngôn ngữ HTML

24/11/1995
HTML 2.0
IETF

14/01/1997
HTML 3.2
W3C

18/12/1997
HTML 4.0
W3C

28/10/2014
HTML 5.0
W3C

26/01/2000
XHTML 1.0
W3C

17/12/1996
Hakon Wium Lie
– ngôn ngữ CSS

12/05/1998
CSS 2
W3C

06/1999
CSS 3
W3C

09/1995
Brendan Eich
– ngôn ngữ LiveScript
sau chuyển thành
Javascript

Netscape

08/1996
Jscript
Microsoft

17/06/2015
ECMAScript 6.0
ECMA

11/1996
ECMAScript
ECMA

20/10/2010
AngulaJS
Google

27/05/2009
NodeJS
Ryan Dahl

05/2005
Prototype
Sam Stephénon

19/08/2011
Bootstrap
Mark Otto &
Jacob Thornton

26/08/2006
jQuery
John Resig

Internet Explorer

Thomas Reardon

16/08/1995
Microsoft
C++

Opera

Opera Inc.

04/1995
Opera
C++

Mozilla

23/09/2002
Mozilla
C++, Js, CSS,
Rust, XUL, XBL

Safari

Apple Inc.

07/01/2003
Apple
C++, Objective C

UC Browser

UC Inside, W.I.H

08/2004
UCWeb
(Mobile)

Google Chrome

Google Inc.

02/09/2008
Google
C++

Cốc cốc

14/05/2013
Cốc cốc
C++, Hợp ngữ,
Python, JS