Một số công nghệ lập trình phía máy chủ website

26/05/2019 | Mai Đức Thạch | 1251 xem
Giới thiệu mô hình MVC và các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ

PHP

PHP (PHP HyperText Preprocessor – Bộ tiền xử lý siêu văn bản): là một ngôn ngữ lập trình chạy trong môi trường Apache cho phép các nhà phát triển web tạo ra những trang web nội dung động có tương tác với cơ sở dữ liệu (thường là MySQL).

PHP ra đời năm 1994 với phiên bản đầu tiên của Rasmus Lerdorf, hiện nay nó được phát triển bởi cộng đồng toàn cầu. Phiên bản mới nhất hiện nay là PHP 7 (từ 03/12/2015).

Mọi thông tin chi tiết về phiên bản và hỗ trợ, giao lưu lập trình của cộng đồng được chia sẻ tại trang php.net

Một số framework thông dụng hiện nay

Trang web nổi bật

Apache

Robert McCool

PHP

Rasmus Lerdorf

Andi Gutmans

Zeev Suraski

MySQL

David Axmark

Allan Larsson

Michael Widelius

EllisLab – 28/02/2006

Zend Tech.
– 03/03/2006

Laravel

Taylor Otwell – 06/2011

Phalcon

Andres Gutierrers
– 14/11/2012

Mambo Dev.
– 7/08/2005

Matt Mullenweg
– 27/05/2003

10/2006

2001

Phần mềm chuyên dụng

WAMP XAMPP  Netbean   AppGini    Web Matrix

.NET

ASP.NET là một framework ứng dụng web chạy trong môi trường IIS (Internet Information Services) được phát triển và tiếp thị bởi Microsoft để lập trình xây dựng các trang web động kết nối cơ sở dữ liệu (thường là SQL Server).

ASP.NET cho phép bạn sử dụng đầy đủ các tính năng của ngôn ngữ lập trình C# hoặc VB.NET để xây dựng ứng dụng web dễ dàng. Nó là một phần của nền tảng .NET.

Các ứng dụng .NET thường sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
Các framework phát triển web ASP.Net (Active Server Pages .NET) hiện nay:

Microsoft
(4/4/1975)

Bill Gates

C#
(2000)

Anders Hejlsberg

Scott Wiltamuth

Visual Basic
.NET (2001)

Alan Cooper

ASP.NET MVC

Webforms

Phần mềm chuyên dụng

SQLServer Navicat Visual Studio Web Matrix Dreamweaver

JAVA

Java Servlet và JSP (Java Server Pages):

Java Servlet là những chương trình chạy trên một web hay ứng dụng máy chủ và nó hoạt động như một cầu nối từ trình duyệt web hay yêu cầu HTTP máy khách khác với cơ sở dữ liệu hay ứng dụng trên máy chủ HTTP.

JSP là công nghệ để phát triển web có hỗ trợ nội dung động, giúp các nhà phát triển chèn mã java vào các trang HTML bằng cách dùng các thẻ JSP đặc biệt.

JDBC (Java Database Connectivity) là nơi cung cấp một trình căm Java tiêu chuẩn cho việc kết nối với một cơ sở dữ liệu độc lập giữa ngôn ngữ lập trình Java và các cơ sở dữ liệu.

Servlet và JSP là hệ thống lập trình chạy trên môi trường Apache Tomcat, cho phép các nhà phát triển web tạo ra những trang web động có tương tác cơ sở dữ liệu (thường là Oracle).

Một số framework phát triển web Java:

06/1997

1999

11/03/2004

01/10/2002

10/10/2006

2001

JAVA
23/05/1995

James Gosling

TOMCAT
1999

Jame Duncan Davidson

ORACLE
1977

Larry Ellison

Phần mềm chuyên dụng

   XAMPP    JDK 8     Oracle     Netbean     Eclipse

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH MVC
VÀ NHỮNG NGÔN NGỮ
LẬP TRÌNH PHÍA MÁY CHỦ

“Đừng bao giờ hỏi một lập trình viên những câu
anh làm bằng cái gì hay như thế nào,
mà hãy nói cho họ biết bạn cần làm cái gì.”

Máy khách (Client)

Thực thi các tập tin
HTML, CSS, JS để
xuất giao diện
người dùng

Máy chủ dựa trên yêu cầu của máy khách, thực thi và biên dịch các tập tin ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ (PHP, .NET, Java) để xuất ra các tập tin văn bản dưới dạng HTML, CSS, JS trả về máy khách.

Mô hình thường được sử dụng nhất để dễ dàng quản lý code trong các ngôn ngữ kịch bản máy chủ là Mô hình MVC.

Trình điều khiển
(Controller)

Điều khiển,
phân luồng
thực thi trang

Thao tác dữ liệu
(Model)

Kiểm tra đầu vào dữ liệu,
thao tác với nguồn cơ sở
dữ liệu và trả về kết quả

Cơ sở dữ liệu
(Database)

Dữ liệu có thể được
thao tác với cơ sở dữ liệu
hoặc trong các tập tin Cache

Trình bày dữ liệu
(View)

Trình bày giao diện
người dùng sử dụng dữ liệu từ Model truyền vào

Truyền dữ liệu yêu cầu và
Yêu cầu dữ liệu

Thao tác dữ liệu
(Thêm, sửa, xóa, lấy dữ liệu)

Trả về kết quả thao tác
(Kết quả cập nhật, dữ liệu lấy)

Truyền dữ liệu Model và
Yêu cầu giao diện

“Thành công của website đã được xây dựng tối ưu
chỉ có thể được bắt nguồn từ việc xây dựng
một cơ sở dữ liệu tốt,
sau đó mới là bộ mã nguồn hoàn hảo.”