Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

01/02/2021 | Mai Đức Thạch | 226 xem

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân,
Uỷ viên Đoàn Thư ký trình bày

Đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Uỷ viên Đoàn Thư ký đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa Đại hội!

Được sự ủy nhiệm của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về một số vấn đề trong các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng. Đoàn thư ký xin báo cáo Đại hội kết quả như sau:

Tổng số đại biểu: 1.582 đồng chí.

Số đại biểu có mặt tham gia bỏ phiếu: 1.582 đồng chí. Số đại biểu vắng mặt: 0 đồng chí.

Số phiếu phát ra: 1.582; Số phiếu thu về: 1.527.

Số phiếu hợp lệ: 1.527; Số phiếu không hợp lệ: 0.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Chủ đề của Đại hội: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng ý có: 1.514 phiếu (chiếm 95,7%).

Không đồng ý: 2 phiếu (chiếm 0,13%).

Không rõ chính kiến: 11 phiếu (chiếm 0,7%).

Như vậy Đại hội đã đồng ý Chủ đề của Đại hội là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

2. Quan điểm chỉ đạo: Quan điểm thứ hai: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế: Bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu thường xuyên.

Đồng ý: 1509 phiếu (chiếm 95,39%).

Không đồng ý: 4 phiếu (chiếm 0,25%).

Không rõ chính kiến: 14 phiếu (chiếm 0,88%).

Đại hội đã đồng ý với quan điểm chỉ đạo thứ hai là: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế: Bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu thường xuyên.

3. Mục tiêu tổng quát phát triển đất nước: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng ý: 1516 phiếu (chiếm 95,83%).

Không đồng ý: 1 phiếu (chiếm 0,06%).

Không rõ chính kiến: 10 phiếu (chiếm 0,63%).

Như vậy, Đại hội đồng ý mục tiêu tổng quát phát triển đất nước: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

4. Mục tiêu cụ thể:

a. Đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đồng ý: 1.519 phiếu (chiếm 96,02%).

Không đồng ý: 1 phiếu (chiếm 0,06%).

Không rõ chính kiến: 7 phiếu (chiếm 0,44%).

Như vậy, Đại hội đã đồng ý: Đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

b. Đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đồng ý: 1.514 phiếu (chiếm 95,7%).

Không đồng ý: 2 phiếu (chiếm 0,13%).

Không rõ chính kiến: 11 phiếu (chiếm 0,7%).

Như vậy, Đại hội đã đồng ý: Đến năm 2030, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

c. Đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đồng ý: 1.512 phiếu (chiếm 95,58%).

Không đồng ý: 3 phiếu (chiếm 0,19%).

Không rõ chính kiến: 12 phiếu (chiếm 0,76%).

Như vậy, Đại hội đã đồng ý: Đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

5. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2021-2025) đạt 6,5 – 7%/năm.

Đồng ý: 1.512 phiếu (chiếm 95,58%).

Không đồng ý: 4 phiếu (chiếm 0,25%).

Không rõ chính kiến: 11 phiếu (chiếm 0,7%).

Như vậy, Đại hội đã đồng ý: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2021-2025) đạt 6,5 – 7%/năm.

Đoàn thư ký xin báo cáo Đại hội.

Trân trọng cảm ơn!