Khu di tích Tân Trào

  • Khu di tích lịch sử Tân Trào – nơi chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan trung ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chông thực dân Pháp, nằm trên địa bàn các xã: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện […]

    16/12/2020 | Sưu tầm | 506 xem