Johann Bayer

  • Chòm sao Thủy Xà nằm ở thiên cầu Nam. Tên của nó có nghĩa là "con rắn nước đực" trong tiếng Latinh. Thủy Xà còn được gọi là "con rắn nước nhỏ hơn", đối chiếu với chòm sao Trường Xà lớn hơn, từ đó nó được phân tách bởi các chòm sao Ba Giang và Lạp Hộ, và bởi Dải Ngân […]

    17/02/2021 | Mai Đức Thạch | 582 xem