Đông Tam Thanh

  • Thành phố Lạng Sơn – vùng đất đã trải qua thời kỳ châu lỵ, trấn lỵ và đến năm 1935 được thành lập, trở thành thị xã tỉnh lỵ, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Đây là nơi có nhiều hang động, di tích lịch sử […]

    17/12/2020 | Sưu tầm | 712 xem