conic

  • Điểm và vectơ Trong hệ tọa độ Đê các hai chiều, một điểm A có tọa độ xA, yA được ký hiệu A(xA;yA), tức là từ điểm A chiếu xuống trục Ox nó có hoành độ xA, chiếu xuống trục Oy nó có tung độ yA. Tọa độ của vectơ AB là xAB;yAB được ký hiệu […]

    25/11/2022 | Mai Đức Thạch | 545 xem