Chòm sao Thiên Cáp

  • Chòm sao Thiên Cáp nằm ở nam thiên cầu. Cái tên của nó có nghĩa Latinh là ‘chim bồ câu’. Nguồn gốc tên gọi của nó là Columba Noachi, có nghĩa là ‘chim bồ câu của Noah’, tức là con chim bồ câu truyền tin cảnh báo nạn đại hồng thủy. Chòm sao được giới […]

    28/06/2019 | Mai Đức Thạch | 1317 xem