Chòm sao Ba Giang

  • Chòm sao Ba Giang nằm ở Nam bán cầu. Nó là một trong những chòm sao lớn nhất trên bầu trời . Nó đại diện cho dòng sông thiên thể chạy từ Cursa (Beta Ba Giang) gần Rigel ở Lạp Hộ đến tận Achernar (Alpha Ba Giang) trên bầu trời phía nam xa xôi. Achernar, ngôi sao sáng nhất của chòm sao, là ngôi […]

    13/01/2021 | Mai Đức Thạch | 1276 xem